Zheng Hangzheng, With His Daughter Tangtang

Zheng Hangzheng, With His Daughter Tangtang

Bloomberg

Zheng Hangzheng, with his daughter Tangtang, in People's Square in Lianjiang, Fujian Province, China, on July 19, 2011.