Zhejiang Xingrun Construction Site

Zhejiang Xingrun Construction Site

Gregory Turk/Bloomberg

Workers labor at the Zhejiang Xingrun Taoyuan Villas residential construction site in Fenghua, China.