Yang Hui

Yang Hui

Sina Weibo, Liu Xiangnan

Yang Hui after his release from detention.