Xiaomi CEO Lei Jun

Xiaomi CEO Lei Jun

ChinaFotoPress via Getty Images

Lei Jun, chief executive officer of Xiaomi Corp.