Xi Zhongxun's Family Photograph

Xi Zhongxun's Family Photograph

www.1921.org.cn via Bloomberg

A screen grab from the website www.1921.org.cn shows Xi Zhongxun's family photograph taken in 2000. Front, from left: daughter Xi Qianping, wife Qi Xin, grandson Mingzheng, Xi Zhongxun, daughter Qi Qiaoqiao. Second row, from left: grandson Zannong, son-in-law Wu Long, daughter Qi An'an, son Xi Jinping, son Xi Yuanping, son-in-law Deng Jiagui, grandson Dongdong.