Xi Jinping

Xi Jinping

Tim Rue/Bloomberg

Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China.