Xi Jinping

Xi Jinping

Feng Li/Getty Images

Chinese President Xi Jinping.