Wen Warns Economic Recovery Has Yet to See Momentum

Wen Warns Economic Recovery Has Yet to See Momentum

Qilai Shen/Bloomberg

Pedestrians walk along Xuanwu Lake in Nanjing, Jiangsu Province.