Wen Jiabao, China's prime minister

Wen Jiabao, China's prime minister

Pankaj Nangia/Bloomberg

Wen Jiabao, China's prime minister.