Wang Aizhong

Wang Aizhong

Wenxin Fan/Bloomberg

Wang Aizhong points to names on a memorial, honoring revolutionaries who helped overthrow the Qing Dynasty in 1911, at Commemoration Park in Guangzhou, China.