UCWeb CEO Yu Yongfu

UCWeb CEO Yu Yongfu

David Paul Morris/Bloomberg

Yu Yongfu, chief executive officer of UCWeb.