Toyota President Akio Toyoda

Toyota President Akio Toyoda

Joe Polimeni/Toyota via Bloomberg

Toyota President Akio Toyoda, a racing fan, has said he wants to add more fun to his cars.