Toyota Motor Corp. President Akio Toyoda

Toyota Motor Corp. President Akio Toyoda

Kiyoshi Ota/Bloomberg

Akio Toyoda, president of Toyota Motor Corp.