Toyota Motor Corp. President Akio Toyoda

Toyota Motor Corp. President Akio Toyoda

Kiyoshi Ota/Bloomberg

Toyota Motor Corp. President Akio Toyoda.