Tori Shin Chicken Tenders

Tori Shin Chicken Tenders

Ryan Sutton/Bloomberg

Chicken tenders are at Tori Shin.