Tokyo Governor Shintaro Ishihara

Tokyo Governor Shintaro Ishihara

Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

Tokyo Governor Shintaro Ishihara.