Tokyo Governor Shintaro Ishihara

Tokyo Governor Shintaro Ishihara

Haruyoshi Yamaguchi/Bloomberg

Shintaro Ishihara, governor of Tokyo.