Thomas Edison

Thomas Edison

Hulton Archive/Getty Images

Thomas Alva Edison with the his phonograph.