Thailand’s Third-Richest Man Chaleo Yoovidhya

Thailand’s Third-Richest Man Chaleo Yoovidhya

Matichon Newspaper/AP

Thailand’s third-richest Man Chaleo Yoovidhya has died, aged 89.