Suntech Power Holdings Co. CEO Zhengrong Shi

Suntech Power Holdings Co. CEO Zhengrong Shi

Simon Dawson/Bloomberg

Shi Zhengrong, chief executive officer of Suntech Power Holdings Co.