Suntech Power Holdings Co

Suntech Power Holdings Co

Qilai Shen/Bloomberg

Employees assemble photovoltaic panels at Suntech Power Holdings Co.'s factory in Wuxi, Jiangsu Province, China.