Suntech Factory

Suntech Factory

Qilai Shen/Bloomberg

The Suntech Power Holdings Co. headquarters stands in Wuxi, Jiangsu Province in this 2011 file photo.