Suntech

Suntech

Qilai Shen/Bloomberg

Employees assemble photovoltaic panels at Suntech Power Holdings Co.'s factory in Wuxi, Jiangsu Province, China.