Simon Johnson

Simon Johnson

Brendan Smialowski/Bloomberg

Simon Johnson.