Shanghai Gold Exchange chairman Shen Xiangrong

Shanghai Gold Exchange chairman Shen Xiangrong

Qilai Shen/Bloomberg

Shen Xiangrong, chairman of the Shanghai Gold Exchange.