Ravi Shankar and George Harrison

Ravi Shankar and George Harrison

Getty Images

George Harrison and Ravi Shankar in the 1970's.