Qi Qiaoqiao

Qi Qiaoqiao

Imaginechina

Qi Qiaoqiao leads Tsinghua University EMBA students in a drum performance on Sept 18, 2010.