President Petro Poroshenko

President Petro Poroshenko

Sergei Supinsky/AFP via Getty Images

President Petro Poroshenko is due to present a peace plan today.