Pratt & Whitney President David Hess

Pratt & Whitney President David Hess

Patrick Fallon/Bloomberg

Pratt & Whitney President David Hess.