Poland's Finance Minister Jacek Rostowski

Poland's Finance Minister Jacek Rostowski

Jock Fistick/Bloomberg

Jacek Rostowski, Poland's finance minister, said Poland plans to meet the fiscal criteria to adopt the euro by 2015.