Podesta Party

Podesta Party

Stephanie Green/Bloomberg

Architect David Adjaye.