Panasonic Corp. President Kazuhiro Tsuga

Panasonic Corp. President Kazuhiro Tsuga

Haruyoshi Yamaguchi/Bloomberg

Panasonic Corp. President Kazuhiro Tsuga.