New York City Ballet

New York City Ballet

Amanda Gordon/Bloomberg

Fashion designer Erin Fetherston and singer Gabe Saporto. "If you were 15, you'd know me," Saporto said.