Mitt Romney

Mitt Romney

Yana Paskova/The New York Times/Redux

Mitt Romney in Detroit on Feb. 24, 2012.