Mitsubishi UFJ CEO Katsunori Nagayasu

Mitsubishi UFJ CEO Katsunori Nagayasu

Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

Katsunori Nagayasu, president and chief executive officer of Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.