Migrant Worker He Junfeng

Migrant Worker He Junfeng

Bloomberg

He Junfeng, a migrant worker, holds a calligraphy brush in Guangzhou, China.