Michelin Guide to Hong Kong Macau 2013

Michelin Guide to Hong Kong Macau 2013

Michelin via Bloomberg

The cover of the Michelin Guide to Hong Kong and Macau for 2013.