Miami’s ‘Condo King’ Perez Perseveres

Miami’s ‘Condo King’ Perez Perseveres

Richard Sheinwald/Bloomberg

The skyline of Miami, Florida.