Liu Yunshan

Liu Yunshan

Feng Li/Getty Images

Liu Yunshan, minister of the Communist Party’s propaganda department.