Komatsu Ltd. CEO Kunio Noji

Komatsu Ltd. CEO Kunio Noji

Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

Komatsu Ltd. Chief Executive Officer Kunio Noji.