Komatsu Incoming CEO Tetsuji Ohashi

Komatsu Incoming CEO Tetsuji Ohashi

Koichi Kamoshida/Bloomberg

Tetsuji Ohashi, incoming president and chief executive officer of Komatsu Ltd.