JPMorgan’s Dimon Agrees to Testify in Senate on Trading Loss

JPMorgan’s Dimon Agrees to Testify in Senate on Trading Loss

Melissa Golden/Redux

JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon.