Jamie Dimon

Jamie Dimon

Chris Ratcliffe/Bloomberg

James "Jamie" Dimon, chief executive officer of JPMorgan Chase & Co.