Jamie Dimon

Jamie Dimon

Chris Ratcliffe/Bloomberg

Jamie Dimon, chief executive officer of JPMorgan Chase.