James Kaplan

James Kaplan

Erinn Hartman/Doubleday via Bloomberg

James Kaplan who wrote "Frank: The Voice."