Heidi Heitkamp Democratic Senate candidate

Heidi Heitkamp Democratic Senate candidate

Heidi Heitkamp

Heidi Heitkamp, Democratic Senate candidate, stands in a field in North Dakota.