GOLDWIND XINJIANG

GOLDWIND XINJIANG

Qilai Shen/Bloomberg

A worker assembles wind turbines at Goldwind Science & Technology Co., Ltd. in Urumuqi, China.