GlaxoSmithKline Plc's Avandia Diabetes Drug

GlaxoSmithKline Plc's Avandia Diabetes Drug

JB Reed/Bloomberg

GlaxoSmithKline's Avandia diabetes drug.