Former Feng Shui Practitioner Chan Chun-chuen

Former Feng Shui Practitioner Chan Chun-chuen

Lam Yik Fei/Getty Images

Former Feng shui practitioner Chan Chun-chuen enters the High Court on July 4 in Hong Kong.