Former Chongqing Police Chief Wang Lijun

Former Chongqing Police Chief Wang Lijun

Feng Li/Getty Images

Wang Lijun, Former Chongqing police chief.